Logo CDCC

CENTER OF ART DESIGN CAPABILITIES FOR COMPETITION

ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ

ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities for Competition) เรียกย่อๆ ว่า CADCC เพราะเมื่อนำตัวอักษรแรกของแต่ละคำในภาษาอังกฤษมาจัดเรียงเป็นคำ แล้วอ่านออกเสียง จึงได้คำว่า CADCC ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า Cat See ที่มีความหมายแฝงถึงคำว่า "แมวมอง" ในภาษาไทย

ศูนย์ CADCC จึงประกอบด้วยคณาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็น "แมวมอง" ที่สามารถพัฒนา คัดสรร และส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะเพื่อการแข่งขันของนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขัน

ฉะนั้น ในภาพสัญลักษณ์ของ CADCC (LOGO) จึงมีจุดเด่นดังนี้

  1. ดวงตาด้านขวาของแมวจึงมีเส้นแสดงถึงเป้าหมายในการสร้างความสำเร็จของนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาจากศูนย์ CADCC
  2. ท่าทางของแมว แสดงอาการกระตือรือร้น และเตรียมพร้อมที่จะตะครุบเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ