Logo CDCC

CENTER OF ART DESIGN CAPABILITIES FOR COMPETITION

ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการแข่งขันด้านศิลปะและการออกแบบให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พันธกิจ

  1. ให้ความรู้และฝึกฝนนักศึกษาให้สามารถสร้างผลงานด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อการแข่งขัน
  2. ส่งเสริมและดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  3. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่หลักของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC)