Logo CDCC

CENTER OF ART DESIGN CAPABILITIES FOR COMPETITION

ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ

โครงสร้าง

คณะที่ปรึกษา

อธิการบดี

ประธานที่ปรึกษา

ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดี

ที่ปรึกษา

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี